แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Microsoft Office 2010"
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำชี้แจง:ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการอบรมครั้งต่อไป
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ ชาย
หญิง
2) อายุ ต่ำกว่า 25 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55-64 ปี
65-74 ปี
3) ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4) สถานที่ทำงาน หน่วยงานภายใน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หน่วยงานภายนอก กรุณาระบุ

ตอนที่ 2: ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านความพึงพอใจ
  1.1 ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
  1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
  1.3 บรรยากาศ/สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
  1.4 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม
  1.5 การตอบข้อซักถามในการอบรม
  1.6 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาในการอบรม
  1.7 วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
  1.8 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ด้านความรู้ความเข้าใจ
  2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม"ก่อน"การอบรม
  2.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม"หลัง"การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
  3.1 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่
  3.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามโดย : สุพิศ รุกขชาติ